Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 018 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [6 z 5083]

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W Dzienniku Ustaw poz. 1320 opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Zobacz treść rozporządzenia>>>

Wydanie rozporządzenia nastąpiło w związku z nowelizacją ustawy Pzp dokonaną ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920), wdrażającą do polskiego porządku prawnego nowe dyrektywy unijne regulujące system zamówień publicznych.

Nowelizacja ustawy Pzp, o której mowa wyżej, wprowadziła m.in. wynikającą z obowiązkowych przepisów nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

Rozporządzenie zakłada, że korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej będzie odbywała się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, poczty elektronicznej lub faksu, z jednoczesnym zaznaczeniem, że wykonawcy składają oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie oświadczenia i inne dokumenty, dla których istnieje wymóg podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Regulacja weszła w życie z dniem 12 lipca 2017 r. Natomiast w przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający, przepisy rozporządzenia dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym jednolitego dokumentu zamówienia, będą podlegały stosowaniu od dnia 18 kwietnia 2018 r. Pozostałe przepisy zaczną obowiązywać od 18 października 2018 r.

oprac. Iwona Romańczuk

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00